بازگشت به صفحه کامل

الگوی تهیه پوستر مقالات فارسی

(عنوان مقاله به صورت وسط چين با قلم  B Nazanin اندازه 14 پررنگ)

نام و نام خانوادگي نويسنده اول1  ، نام و نام خانوادگي نويسنده دوم2، نام و نام خانوادگي نويسنده سوم3
1دانشگاه/ سازمان نويسنده اول    Example1@gmail.com
2 دانشگاه/ سازمان نويسنده دوم    Example2@yahoo.com
3 دانشگاه/ سازمان نويسنده سوم    Example3@gmail.com
شيوه نگارش مقاله
مقاله بايد در قالب نرم افزار (2007 یا 2003) Word ارسال گردد. متن اصلي مقاله به صورت تك ستوني با قلم B Nazanin و اندازة 14 تك فاصله (single space) تهيه شود. عنوان بخش‌های اصلی با قلم B Nazanin و اندازه 14 پررنگ و عنوان زيربخش‌ها با اندازه 12 پررنگ تايپ شود. تنظيمات صفحه 5/2 سانتيمتر از راست و چپ و 5/2 سانتيمتر، از بالای صفحه 3 سانتیمتر و از پايين صفحه 3/2 سانتيمتر باشد.
نکته مهمی که لازم است برای تهيه نسخه آماده به چاپ مورد توجه قرار گيرد این است که مؤلفان با استفاده از این نمونه می¬توانند به سرعت فايل مقاله خود را با شيوه مورد نظر تطبيق دهند. طول مقاله با شكلها و جدولها نبايد کمتر از 5 صفحه و بيشتر از 20 صفحه باشد. مقاله بايد داراي عناوين اصلي به شرح زير باشد:
  چکيده
در اين قسمت مستقيماً و به طور خلاصه، به مسأله مورد مطالعه، اهداف، روش و مراحل اصلي تحقيق و ميزان تحقق اهداف را بین 200 تا 500 کلمه، اشاره مي¬شود. ( قلم B Nazanin و اندازه 12).
واژه‌هاي كليدي
 حداكثر 6 واژه، مجزا شده با ويرگول، با قلم  B Nazanin اندازه 14 برای نوشتار فارسی و با قلم Times New Roman با اندازه 12 براي لغات انگليسي.

1-    مقدمه
در مقدمه به بيان مسأله، اهميت و ضرورت موضوع، سابقه‌ (پيشينه)، اهداف و سؤالات يا فرضيه‌هاي پژوهش پرداخته ‌شود (مقالات مروري از اين قاعده مستثني هستند).

2-    روش مقاله
در این بخش، به روش تحقیق، جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري، ابزارهاي پژوهش (چگونگي بررسي روايي و پايايي ابزارها) و روشهاي تجزيه و تحليل داده ها پرداخته مي‌شود (مقالات مروري از اين قاعده مستثني هستند).  

3-    فعاليت و اقدامات اصلي طرح تحقيق
در اين بخش، فعاليت و اقدامات پژوهش گزارش مي شود. در متن اصلي تحقيق باید همراه با جدول، نمودار، شکل و ارائه آمار و ارقام به فارسي و نیز شامل توصيف و تحليل داده‌ها باشد.    

شكل و جدول
هر شكل و جدول بايد در وسط قرار گيرد و حتما داراي يك شماره باشد كه شماره¬ها به صورت 1، 2 و ... مي¬باشد. تمام شكل¬ها و جدول¬ها بايد در متن مورد ارجاع قرار گيرند و از نوشتن عبارتي مانند «جدول زير» يا «شكل زير» اجتناب شود. از آوردن شكل¬ها و جدول¬ها در انتهاي مقاله یا قبل از مراجع خودداري شود. كليه شكل¬ها و جدول¬ها بايد خوانا و داراي عنوان باشند و بعد از اشاره شدن در متن مقاله آورده شوند. عنوان جدول، در بالاي جدول و عنوان شكل، در پایين شكل با قلم 10 نازك نوشته شود. بعد و قبل از هر شكل و جدول، قرار دادن يك خط فاصله لازم است. شكل و جدول بايد به طور واضح و مشخص باشد تا خواننده بدون هيچ مشكلي بتواند به آن مراجعه نمايد.  

فرمول‌ها و روابط رياضي
متن فرمول‌ها به صورت چپ‌چين در يك يا چند سطر نوشته شود. همة متغيرها و اعداد به كار رفته در آنها با قلم Times New Roman ، با اندازه 10 تايپ شوند. همة فرمول‌ها به ترتيب از 1 شماره‌گذاري شوند.

4-    بحث و نتيجه‌گيري
وجود بخش نتيجه‌گيري پس از متن اصلي تمام مقالات الزامي است. در بخش نتيجه گيري، نكات مهم انجام شده در كار، به صورت خلاصه توضيح داده شوند. در اين بخش از تكرار قسمت چكيده خودداري شود. در پاراگراف اول این بخش (قسمت بحث)، پژوهشگر يافته هاي خود را با يافته هاي ديگر پژوهشگران مورد مقايسه قرار داده و مشخص مي نمايد که  تا چه حد يافته هاي او در راستاي يافته هاي ديگران و يا با آنها مغاير است. در پاراگراف دوم این بخش باید پيشنهادات ارائه شود.


5-    منابع (قلم B Nazanin   اندازه 14 پررنگ)
منابع در انتهاي مقاله مي‌آيند (ابتدا منابع فارسي و سپس منابع انگليسي). هر منبع بايستي حداقل يك‌بار در متن مقاله مورد استفاده قرار گيرد و يا به آن اشاره گردد. مشخصات هر منبع به صورت كامل و در قالب استاندارد (APA) ذكر شود. منابع فارسي را با قلم B Nazanin نازك 11 و منابع انگليسي را با قلمTimes New Roman  نازك با اندازه 10 تايپ نماييد. منابع فارسي و انگليسي بايستي به صورت الفبايي تنظيم شده باشند. اشاره به مراجع در داخل متن بايستي به شکل داخل پرانتز (درون متني) باشد.


- منابع داخل متن:
مقاله منبع    فارسی    انگلیسی
یک نویسنده    (رضایی، 1390)    (Olsen, 2012)
دو نویسنده    (رضایی و کریمی، 1390)    (Olsen and Ericsson, 2012)
بیشتر از دو نویسنده    (رضایی و همکاران، 1390)    (Olsen et al, 2012)

- منابع انتهای مقاله:
1- آذر، عادل، (1381)، " تحلیل مسیر و علت یابی در علم مدیریت"، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره 4 ، 96- 59
2- علمی، محمد، (1387)، " اخلاق در تجارت: رهنمودهای اخلاقی برای موفقیت در کسب و کار "، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول، تهران
3- فرهود، داریوش، (1386)، " مروري بر تاريخچه اخلاق همراه با گردآوری زمینه های گوناگون اخلاق "، فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوري، سال دوم، شماره 2، 6-1
4- منصوري بيرجندي مقدمه‌اي بر سيستم‌هاي CAD/CAM مبتني بر ميكروكامپيوترها، پايان‌نامه كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك (ساخت و توليد)، دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه تربيت مدرس، 1392
6- Ahmadi M.A., On Extensions of Fishers Linear Discriminant Function, Ph.D. Thesis, MIT, Cambridge, MA, 1982.
7- Phillips, J. L. (1982). Mentors and protégés. New York: Arbor House.
8- Cronin, J.J., Brady, M.K., & Hult, G.T.M. (2000). Assessing the effects of quality, value and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service environments. Journal of Retailing, 76(2), 193–218.
9- Yuang, J., & Jang, S. (2008). The effects of quality and satisfaction on awareness and behavioral intentions: exploring the role of a wine festival. Journal of Travel Research. 46(3),279–288