بازدید دکتر علی عسکری از نمایشگاه خودکفایی صنعت رسانه ، رسانه های نوین و فناوری های نوین