لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

جرج کلوس جاسپر

جرج کلوس جاسپر تولید محتوا بر پایه IP- تولید ابری، تولید از راه دور خواجه نصیر 14-15:30
ارائه رزومه فیلم