لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

خانم مهندس زاهده فرشاد

خانم مهندس زاهده فرشاد همگرایی بستر برودبند موبایل و برودکست شیخ مفید 10:30-12