لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

دارکو راتکاج

دارکو راتکاج روندهای فناوری در آینده برودکست عطار 10:30-12