لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

دکتر جورگ راکسترو

دکتر جورگ راکسترو ارتباطات ماهواره ای -گامهای بعدی به سوی دنیای تمام IP عطار 14-15:30