لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

دکتر راهیل مهدیان طرقی

دکتر راهیل مهدیان طرقی یادگیری عمیق شیخ بهایی 14-15:30