لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

دکتر علی اصغر بهنام نیا

دکتر علی اصغر بهنام نیا سازمان فراکتالی،سازمانی برای فردا(امن و مقاوم در برابر شوک های ویرانگر) فیض 8:30-10