لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

دکتر علی محمدی

دکتر علی محمدی راه اندازی و راهبری یک مرکز عملیات امنیت موفق فیض 8:30-10