لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

دکتر قندچی

دکتر قندچی اصول معماری سبز به همراه طراحی یک ساختمان سبز به عنوان مورد مطالعاتی شیخ مفید 14-15:30
ارائه رزومه فیلم