لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

دکتر محسن رضایی

دکتر محسن رضایی سرویس های تعاملی سازمان و تعامل سازمان با اپراتورها فیض 14-15:30