لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

دکتر محمدرضا عرب بافرانی

دکتر محمدرضا عرب بافرانی آینده فضای سایبری خواجه نصیر 8:30-10
ارائه رزومه فیلم