لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

دکتر محمدرضا نوری فرد

دکتر محمدرضا نوری فرد شبکه های مبتنی بر نرم افزار (SDN): ضرورت اجتناب ناپذیر رسانه های نوین مولانا 8:30-10