لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

دکتر مصطفی برهانی

دکتر مصطفی برهانی رسانه هوشمند و فناوریهایIOT فیض 10:30-12