لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

دکتر کوهیار مینو

دکتر کوهیار مینو روندهای فناوری در آینده برودکست عطار 10:30-12