عنوان نشست : فناوریها و سرویس های نوین (سالن مولانا )