عنوان نشست : فناوری های پایش رادیو (سالن شیخ بهایی)