لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

فضای مجازی،فرصتها ،چالشها

فضای مجازی،فرصتها ،چالشها فضای مجازی،فرصتها ،چالشها سالن ملاصدرا ساعت 14:30
ارائه رزومه فیلم