لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

فضای مجازی،فرصتها ،چالشها

فضای مجازی،فرصتها ،چالشها فضای مجازی،فرصتها ،چالشها سالن عمار ساعت 12:00
ارائه رزومه فیلم