لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

لارنت اومر روسل

لارنت اومر روسل آینده فناوریهای سیگنال رسانی ماهواره ای عطار 14-15:30
ارائه رزومه فیلم