لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

محمد جواد حیدری جشوقانی

محمد جواد حیدری جشوقانی مقایسه نرخ بیت و کیفیت محتوا در تصاویر HDR و SDR فیض 14-15:30
ارائه رزومه فیلم