لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

مصطفی تولایی

مصطفی تولایی الگوی فراداده صدا در سیستم های اتوماسیون رادیویی و تلویزیونی مولانا 10:30-12