لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

مهندس ابوالفضل آذری

مهندس ابوالفضل آذری استاندارد سازی و توسعه 2020 - (5G)IMT عطار 8:30-10