لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

مهندس اصغر بحرانی

مهندس اصغر بحرانی علل بوجود آمدن پسیو اینترمدولاسیون در آنتن ها و راه حل های جلوگیری شیخ مفید 10:30-12