لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

مهندس بیژن ابوالحسنی

مهندس بیژن ابوالحسنی ارتباطات نوری پر سرعت شیخ مفید 8:30-10