لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

مهندس حسن افشار

مهندس حسن افشار تاثیر رایانش ابری در چرخه رسانه خواجه نصیر 14-15:30