لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

مهندس شاهرخ خانزاده امیری

مهندس شاهرخ خانزاده امیری آشنایی با شبکه جهانی اینتلست عطار 14-15:30