لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

مهندس عابدینی

مهندس عابدینی کاربرد انرژی تجدیدپذیر در سازمان (استفاده از روش های جدید تامین نور) شیخ بهایی 8:30-10
ارائه رزومه فیلم