لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

مهندس علی ابوالفتحی

مهندس علی ابوالفتحی بررسی نیازمندیهای زیرساخت شبکه و مرکز داده درحوزه پخش محتوا مولانا 8:30-10