لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

مهندس فرزاد پهلوانی

مهندس فرزاد پهلوانی سیستم پایش سنکرون شیخ بهایی 10:30-12