لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

مهندس محمدصادق سلحشور

مهندس محمدصادق سلحشور اینترنت اشیا: آینده ملموس (لمس آینده) فیض 10:30-12