لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

مهندس محمد یحیی سلطانی

مهندس محمد یحیی سلطانی تاثیرات شبکه های تحویل محتوا و سرویس های ابری بر رشد کسب وکارهای جهانی وحوزه برودکست مولانا 8:30-10