لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

مهندس مصطفی التجائی

مهندس مصطفی التجائی افزایش زمان در دسترس تجهیزات شیخ مفید 14-15:30