لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

« بازگشت

مهندس مهدی توحیدی اصل

مهندس مهدی توحیدی اصل پایش تجهیزات فنیبا استفاده از میکروکامپیوتر ها شیخ مفید 14-15:30