لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

مهندس مهدی ثنایی

مهندس مهدی ثنایی اتوماسیون ،کنترل و مونیتورینگ فرستنده های رادیویی شیخ بهایی 10:30-12