لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

مهندس مهدی سیاسی فر

مهندس مهدی سیاسی فر ماهواره های بر پایه نرم افزار عطار 14-15:30