لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

مهندس ناصر شرفی

مهندس ناصر شرفی بررسی تکنولوژی های CDNو Cloud در صنعت Broadcasting مولانا 8:30-10