لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

مهندس وحید رودسری

مهندس وحید رودسری پایش و کنترل انرژی با استفاده از فناوری IOT شیخ بهایی 8:30-10
ارائه رزومه فیلم