لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

هوگو باستس و خاویر انسیناس ریوس

هوگو باستس و خاویر انسیناس ریوس بهینه سازی چرخه کاری با سیستم BPM در اتوماسیون تلویزیونی عطار 8:30-10