بازگشت به صفحه کامل

چارت تستس

چارت سازمانی اجلاس

  • دکتر علیدادی رئییس اجلاس
  • کمیته راهبردی
  • مهندس محمد فهمی حشیانی دبیر اجلاس
  • مهندس مصطفی درجزی مسئول دبیرخانه
  • مهندس مصطفی درجزی مسئول دبیرخانه
  • مهندس مصطفی درجزی مسئول دبیرخانه
  • مهندس مصطفی درجزی مسئول دبیرخانه
  • مهندس مصطفی درجزی مسئول دبیرخانه
  • مهندس مصطفی درجزی مسئول دبیرخانه