چهارمین جلسه کمیته علمی چهاردهمین اجلاس سراسری فناوری رسانه

بازگشت

به گزارش ستاد خبری اجلاس چهاردهم ، چهارمین جلسه کمیته علمی اجلاس چهاردهم با حضوراعضاء کمیته، آقایان مهندسین ابوالحسنی، افشار، حسینی، یادگاری، رشوند، بهجت محمدی و خانم ها مهندسین فروتنی و مغاریان راد و صهبا در روز سی و یکم مرداد برگزار شد.در این جلسه موضوعات مطروحه در جلسه گذشته بررسی و کارشناسی شد که در محور اول، 1_ راهکارهای یکپارچه سازی زیر ساخت شبکه و مراکز داده در رسانه و 2_ ارائه محتوا و خدمات چند رسانه ای بر بستر های نوین مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و از محور دوم، 1_ سکوی یکپارچه سازی نرم افزاری در رسانه و 2_ نقش یارانش ابری و نرم افزار در چرخه کاری رسانه بررسی شد.در این جلسه همچنین افراد و کارشناسان ارائه دهنده موضوعات مطروحه در اجلاس انتخاب گردید.