لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

کارلو کمیناسی

کارلو کمیناسی چرخه کاری و برنامه ریز منابع چندرسانه ای عطار 8:30-10
ارائه رزومه فیلم