لینک برنامه زمانی اجلاس روز اول

گنار نسا

گنار نسا فناوریهای نوین برای ارسال رخدادهای مهم در شبکه های پرظرفیت IP خواجه نصیر 10:30-12
ارائه رزومه فیلم