مطالب مندرج در کمیته ها ارزیابی

مهندس مصطفی التجائی

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مصطفی التجائی

دکتر قندچی

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
دکتر قندچی

مهندس پهلوانی

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس پهلوانی

مهندس بندری

مسئول کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس بندری

امیر امیری

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
امیر امیری

مهندس عزتیان

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس عزتیان

مهندس نجفی

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس نجفی

مهندس روزبهانی

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس روزبهانی

مهندس کلاگر

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس کلاگر

مهندس پورصابر

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس پورصابر

مهندس نافذ

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس نافذ

مهندس دامغانیان

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس دامغانیان

مهندس کبابیانی

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس کبابیانی

مهندس عزیزآبادی

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس عزیزآبادی

مهندس باتمان قلیچ

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس باتمان قلیچ

مهندس نوابی

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس نوابی

مهندس مسرور

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس مسرور

مهندس فرخ فر

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس فرخ فر

مهندس خان میرزایی

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس خان میرزایی

مهندس موسوی

عضو کمیته ارزیابی
نام و نام خانوادگی :
مهندس موسوی