مطالب مندرج در کمیته ها علمی

مهندس اسدی عزیزلو

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس اسدی

مهندس صهبا

مسئول کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس صهبا

مهندس مغاریان

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس مغاریان

مهندس رشوند

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس رشوند

مهندس فروتنی

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس فروتنی

مهندس حسینی

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس حسینی

مهندس فرشید بهجت محمدی

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس بهجت محمدی

مهندس بیژن ابوالحسنی

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس ابوالحسنی

مهندس رضا بهادری

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس بهادری

مهندس مهدی سیاسی فر

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس سیاسی فر

مهندس محمد یادگاری

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس یادگاری

مهندس علیرضا یادگاری

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس یادگاری

مهندس افشار

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس افشار

مهندس بهدادفر

عضو کمیته علمی
نام و نام خانوادگی :
مهندس بهدادفر