مطالب مندرج در کمیته ها راهبردی

دکتر عسکری

عضو کمیته راهبردی
نام و نام خانوادگی :
دکتر محمد عسکری

دکتر رضا علیدادی

مسئول کمیته راهبردی
نام و نام خانوادگی :
دکتر رضا علیدادی

خانم مهندس صهبا

عضو کمیته راهبردی
نام و نام خانوادگی :
مهندس صهبا

دکتر دوشابچی زاده

عضو کمیته راهبردی
نام و نام خانوادگی :
دکتر دوشابچی زاده

پرفسور قنبری

عضو کمیته راهبردی
نام و نام خانوادگی :
پرفسور قنبری