مطالب مندرج در کمیته ها اطلاع رسانی و تبلیغات

رضا ابراهیمی

مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات
نام و نام خانوادگی :
رضا ابراهیمی

ژاله عینی

عضو کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات
نام و نام خانوادگی :
ژاله عینی

علی دهقانی

عضو کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات
نام و نام خانوادگی :
علی دهقانی

علی جعفری طاهری

عضو کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات
نام و نام خانوادگی :
علی جعفری طاهری

بهنام مکوندی

عضو کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات
نام و نام خانوادگی :
بهنام مکوندی

سید مجتبی حسینی

عضو کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات
نام و نام خانوادگی :
سید مجتبی حسینی