مطالب مندرج در کمیته ها ارزیابی طرح ها،مقالات،نمایشگاه

سید حمیدرضا حسینی

عضو کمیته ارزیابی نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
سید حمیدرضا حسینی

مصطفی درجزی

عضو کمیته ارزیابی نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
مصطفی درجزی

رضا ابراهیمی

عضو کمیته ارزیابی نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
رضا ابراهیمی

زاهده فرشاد

دبیر کمیته ارزیابی طرح ها، مقالات، نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
زاهده فرشاد

فرشید بهجت محمدی

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
فرشید بهجت محمدی

بیژن ابوالحسنی

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
بیژن ابوالحسنی

دکتر بهروزی

مسئول کمیته طرحها،مقالات و نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
دکتر بهروزی

محمد جواد بشری موحد

عضو کمیته ارزیابی نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
محمد جواد بشری موحد

حسین احمدی بدخش

عضو کمیته ارزیابی نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
حسین احمدی بدخش

حمزء حمیدی مقدم

عضو کمیته ارزیابی نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
حمزء حمیدی مقدم

محمد حسن بحرینی

عضو کمیته ارزیابی نمایشگاه
نام و نام خانوادگی :
محمد حسن بحرینی

محمد بهدادفر

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
محمد بهدادفر

عاطفه تاج‌پور

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
عاطفه تاج‌پور

سپیده غندالی

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
سپیده غندالی

فاطمه فلاحی

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
فاطمه فلاحی

صدیقه بصیر جعفری

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
صدیقه بصیر جعفری

شیرین قنبری

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
شیرین قنبری

کیوان احمدی

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
کیوان احمدی

مهدی لک کمری

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
مهدی لک کمری

محی الدین مرادی

عضو کمیته ارزیابی مقالات
نام و نام خانوادگی :
محی الدین مرادی