مطالب مندرج در کمیته ها دبیرخانه

مهندس درجزی

مسئول دبیرخانه
نام و نام خانوادگی :
مهندس درجزی

احمد طوطی

عضو دبیرخانه
نام و نام خانوادگی :
احمد طوطی

عبدالرضا دانش پسند

عضو دبیرخانه
نام و نام خانوادگی :
عبدالرضا دانش پسند

فضل ا... قربانی فر

عضو دبیرخانه
نام و نام خانوادگی :
فضل ا... قربانی فر

خانم طهماسبی

عضو دبیرخانه
نام و نام خانوادگی :
خانم طهماسبی