چارت سازمانی اجلاس

  • دکتر علیدادی رئییس اجلاس
  • مهندس محمد فهمی حشیانی دبیر اجلاس